/img/fonsportada/DSC01315.jpg degradat blanc

Defensor de la Ciutadania

Defensor de la Ciutadania -Imatge 1- SERVEI EN PERÍODE DE RELLEU DEL/LA NOVA PERSONA DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA.


Des de setembre de 2006, Ripollet disposa de la figura del Defensor/a de la Ciutadania. És una institució que té per missió vetllar pels drets dels veïns i veïnes, en relació amb l'actuació de l'Administració municipal, els organismes que en depenen, així com de les empreses de serveis públics amb capital municipal i dels concessionaris dels serveis públics. Per tal que això sigui possible, podrà supervisar l'activitat que duu a terme l'Administració municipal i les persones que en formen part.


Quan intervé el Defensor?
El Defensor de la Ciutadania pot intervenir a petició de qualsevol persona física o jurídica que li presenti una queixa i que demostri un interès legítim sobre l'objecte d'aquesta queixa. També, quan les circumstàncies ho requereixin, pot promoure accions per iniciativa pròpia.

Pot intervenir en:
- Errors o arbitrarietats en l'aplicació de les normes legals o quan les normes no s'apliquin com cal.
- Casos de tracte indegut.
- Retards indeguts en l'actua-ció administrativa.
- Inexecució de les pròpies resolucions adoptades.
- Negativa a facilitar la informació que els ciutadans poden sol·licitar i, en general, davant d'aquelles actuacions que impedeixin o deteriorin el legítim exercici dels drets reconeguts en la legislació de règim local.

Quan no pot intervenir el Defensor/a?
El Defensor de la Ciutadania no pot intervenir quan:
- Les queixes siguin anònimes o que denotin mala fe.
- Les queixes no tinguin fonament.
- La tramitació de les queixes pugui comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones.
- Les queixes o reclamacions l'objecte de les quals es trobi pendent de resolució judicial o de reclamació administrativa en tràmit, o quan després d'haver-se iniciat la tramitació de la queixa, les persones que l'han feta interposin demanda o recurs davant dels tribunals.
- Les queixes siguin formulades per persones amb dependència funcionarial o laboral de l'Administració municipal, en qüestions relatives a l'àmbit de les relacions laborals o servei.

Defensa de tota la ciutadania
Atendrà totes les persones, tant físiques com jurídiques, a les quals l'Administració municipal presumptament hagi vulnerat algun dret que la legislació de règim local reconeix a la ciutadania.

Les queixes s'han de formular per escrit
La queixa s'ha de formular sempre per escrit. No cal que es faci per mitjà de cap formulari oficial.
És aconsellable aportar, si es tenen, tots els documents il·lustratius que puguin servir per aclarir el cas.
L'escrit de queixa es pot presentar redactat a mà amb lletra ben clara, a màquina, o també es pot redactar a la mateixa oficina.
En tot cas ha d'indicar:
- El nom complet, l'adreça i el telèfon de la persona que formula la queixa.
- El fet que l'origina.
El Defensor podrà declarar, quan ho demani la persona que subscrigui la queixa, la confidencialitat de les dades de caràcter personal de qui la formuli, sense que n'afecti el contingut.

Oficina del Defensor/a
Les queixes s'han de presentar per correu o personalment al carrer de Federico García Lorca, núm. 15, 08291 RIPOLLET. 93 504 60 28.
Personalment a l'oficina. Vegeu horaris al final d'aquest document.
Per correu electrònic defensor@ripollet.cat

Com actua el Defensor/a?
El Defensor de la Ciutadania duu a terme les seves funcions amb total independència i objectivitat. Té caràcter gratuït per a tothom.
El defensor ha de vetllar perquè l'Administració municipal resolgui en el temps i la forma deguts les peticions i els recursos que li han estat formulats. L'Administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents de l'Ajuntament i els concessionaris dels serveis públics municipals, auxiliaran, amb caràcter preferent i urgent, el Defensor del ciutadà en les seves tasques i li facilitaran tota la documentació que necessiti en relació amb la queixa o actuació.
El Defensor de la Ciutadania no és cap jutge i, per tant, no dicta sentències, no imposa sancions, ni pot suspendre les actuacions administratives.
El Defensor té la facultat de fer les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris que cregui oportuns a les dependències o serveis de l'Administració municipal que no respectin els drets legítims dels ciutadans. També pot prendre decisions i adoptar fórmules d'acord o conciliació.
Les decisions i advertiments del Defensor del ciutadà no poden ser objecte de recurs de cap mena, sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que siguin procedents contra l'acte, la resolució o l'actuació que ha motivat la seva intervenció.
L'actuació del Defensor/a de la Ciutadania està regulada pel Reglament del defensor del ciutadà de Ripollet, aprovat pel Ple municipal el 27 d'octubre de 2005.

Telefon93 504 60 00
Emaildefensor@ripollet.catIcona enllaç
Serveis
A les oficines de Federico García Lorca, núm. 15.
Horari: Dimarts i dimecres de 10 a 13 h i dijous de 18 a 20 h.
TEMPORALMENT NO OPERATIU. SERVEI EN PERÍODE DE RELLEU DEL/LA NOVA PERSONA DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA.

FOTOS: Acte solemne de presa de possessió del Defensor de la Ciutadà, Joan Ramon Costa, el 27 de juny de 2006, que va comptar amb la presència del Síndic de Greuges, Rafael Ribó.
AdreçaFederico García Lorca, núm. 15

Altres imatges:
Defensor de la Ciutadania -Imatge 2-Defensor de la Ciutadania -Imatge 3-Defensor de la Ciutadania -Imatge 4-Defensor de la Ciutadania -Imatge 5-
 • Govern obert i transparència
 • Seu-e Ripollet
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Propostes Educatives 2018-2019
 • Any del Llibre - Programa d'actes 2018
 • Participa
 • Agenda institucional
 • Sala de premsa
 • Imatge corporativa
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Cita prèvia
 • Assessorament sobre habitatge
 • Estudi olors
 • Formulari refugiats
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta