/img/fonsportada/ripollet-carrer-calvari-200508-(5).jpg degradat blanc

BEQUES ESCOLARS - MATERIAL ESCOLAR

S'entén per material escolar el conjunt format pels llibres i tots aquells documents, fotocòpies, i altres materials fungibles necessaris per complementar i potenciar l'aprenentatge de l'alumne/a en el centre escolar. Així mateix, amb aquesta convocatòria es pretén fomentar i alhora facilitar la reutilització dels llibres de text i Donar suport econòmic a la despesa que suposa la compra de llibres de text i material escolar a les famílies del municipi.

Codi del procediment7114
Departament associatServeis socialsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Podran sol·licitar les beques el pare, la mare o el tutor legal que, en representació de l’alumne/a, el qual ha d’estar matriculat a qualsevol curs del segon cicle d’educació infantil, educació primària i secundària obligatòria, en els centres públics i concertats de la comarca del Vallès Occidental, durant el curs escolar 2021/2022.
Requisit:
• L’alumne ha d’estar empadronats al municipi de Ripollet.
• L’alumne ha d’estar matriculat en algun dels centres escolars públics i/o concertats ubicats al Vallès Occidental.
• No estar en acolliment residencial.
• No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públic o privat que, juntament amb la beca de l’Ajuntament, superi el cost del llibres i/o material escolar.
• No trobar-se sotmès dins de cap causa de prohibició contemplada a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Presentar la sol·licitud i la documentació requerida en els terminis i la forma establerta en la convocatòria, complint els requisits establerts en la base 17 de l’Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet i dels seus Patronats, i l’article 5 de les Bases especifiques de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms.

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base novena.
Documentació necessàriaSerà requisit imprescindible per a la tramitació de l’ajut, l’aportació de la documentació que es detalla a continuació:
1) Model normalitzat de sol·licitud degudament complimentat i signat pel representant o representants legals de l’alumne que opti a les beques de la present convocatòria.

El model normalitzat es podrà descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament (www.ripollet.cat).

2) Documentació que acrediti les dades sociofamiliars:
a. Còpia de totes les pàgines del llibre de família. En cas de no disposar de llibre de família s’aportaran els certificats literals de naixement de l’alumne sol·licitant.
b. En cas de separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència dels pares/mares de l’alumne, s’aportarà, segons procedeixi, sentència judicial, document notarial i conveni regulador. Si el procediment està en tràmit s’aportarà certificat acreditatiu del jutjat.
c. En cas d’infants en acolliment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i document acreditatiu de la prestació econòmica si s’escau.
d. En cas de discapacitat, família nombrosa o monoparental, s’indicarà en la sol·licitud i s’autoritzarà per tal que el Departament de Serveis Socials pugui comprovar-ho en l’Administració corresponent.
3) Documentació que acrediti la situació econòmica i laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
4) Documentació que acrediti la despesa d’habitatge:
a. Justificant de despeses d’habitatge de l’últim mes (rebut de lloguer o rebut d’hipoteca).
5) Declaració responsable, adjunta a la sol·licitud, signada
6) Autorització, adjunta a la sol·licitud ,signada:
7) Altre documentació complementària, si escau, a criteri del personal tècnic municipal.
Termini de sol·licitudDins del termini establert a la convocatòria ( del 10 maig 2021 fins 29 juny 2021 )
On dirigir-se?- On line
A través de la Seu electrònica mitjançant certificat digital.

- Cita prèvia a través de http://citaprevia.ripollet.cat


- Presencial
OFICINA PROVISIONAL DE BEQUES
Rbla Sant Jordi,2
08291-RIPOLLET
HORARI
D’atenció ciutadana: De dilluns a divendres de les 8:00 a les 15:00


- Als registres electrònics generals de:
a)L'Administració General de l'Estat.
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
c) Les entitats que integren l'Administració local.
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Icona PDF-0,11 Mb - Formulari sol·licitud beques material escolar 
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats