/img/fonsportada/ripollet-parc-norbert-fuster-(7).jpg degradat blanc

Ple Municipal

- Éric Plata Fernández
- Francisco Sánchez Sierra
- Pablo López Fernández

PSC-CP
- Luis Tirado García
- Eva M. Herrera Caja
- Ramon Martos Calpena
- Sonia Martín Morales
- Juan Molina Gómez
- M. Carmen Gutiérrez Ortiz

CIUTADANS
- Josep  Gabarra Barneda
- Fco. Javier Tapia Martínez
- Caridad Pérez Díaz

Regidor no adscrit
- Eugeni Montanuy Royo

SOM Ripollet
- Melodi López Rodríguez

1.2. Competències

Entre altres, el Ple té assignades les competències següents:

-Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
-Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
-Aprovar els plans i altres instruments d'ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
-Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
-Crear i regular òrgans complementaris.
-Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
-Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l'alcalde o la Junta de Govern Local.
-Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
-Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
-Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d'administracions públiques.
-Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
-Exercir accions administratives i judicials.
-Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. Alienar el patrimoni.
-Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

1.3. Calendari de sessions

El Ple Municipal se celebra, per norma general, cada darrer dijous de mes, a les 19 h, a excepció del mes d'agost. També es poden convocar sessions extraordinàries i urgents. 

1.4. Convocatòries de Ple
Poden consultar l'ordre del dia de la convocatòria de cada sessió al següent enllaç

1.5. Acords de Ple 
Les actes amb els acords presos a cada sessió plenària, els poden consultar en el següent enllaç

1.6. Mocions
Poden consultar les mocions aprovades al Ple de l'Ajuntament de Ripollet, presentades pels diferents grups municipals que l'integren, en el següent enllaç.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Participa a la Festa Major 2021
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Infoparticipa
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats