/img/fonsportada/ripollet-esglesia-exterior-020608-(14).jpg degradat blanc

BEQUES DE MENJADOR D'ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS CURS 2020-21

Les beques de menjador que es concedeixen sota aquesta convocatòria aniran destinades a ajudar a les famílies amb alumnes matriculats en una escola bressol municipal de Ripollet durant el curs escolar corresponent a la convocatòria.

Amb aquest propòsit les beques aniran destinades a cobrir part de les despeses originades com a conseqüència de la utilització del menjador de les escoles bressols municipals i obtinguin la puntuació necessària segons els barems establerts.

Per a la consecució dels objectius avantdits s'estableixen tres modalitats de beques:

Modalitat A: Beca de menjador 50% per dia i menú utilitzat del preu establert al contracte amb l'empresa adjudicataria del menjador de les escoles bressols municipals, la resta de l'import, els pares o tutors legals l'han de pagar a l'empresa que gestioni el servei de menjador.

Modalitat B: Beca de menjador 75% per dia i menú utilitzat del preu establert al contracte amb l'empresa adjudicataria del menjador de les escoles bressols municipals, la resta de l'import, els pares o tutors legals l'han de pagar a l'empresa que gestioni el servei de menjador.

Modalitat C: Beca de menjador 100% per dia i menú utilitzat del preu establert al contracte amb l'empresa adjudicataria del menjador de les escoles bressols municipals, la resta de l'import, els pares o tutors legals l'han de pagar a l'empresa que gestioni el servei de menjador.

Codi del procediment7113
Departament associatServeis socialsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Poden ser beneficiaris d’aquesta beca els alumnes que estiguin admesos a les escoles bressols municipals de Ripollet i obtinguin la puntuació necessària segons els barems establerts i requisits previstos en aquesta convocatòria, i no correspongui la gratuïtat del servei de menjador per altres circumstàncies.
Per a obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions les persones han de complir les condicions i requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
D’acord amb el que preveu l’art. 24 del Reglament de 21 de juliol de 2006, amb la presentació de la sol·licitud el beneficiari declararà el compliment dels requisits necessaris per a gaudir de tal condició.
Així mateix el sol·licitant es compromet al compliment de les obligacions previstes a l’article 14 de la Llei General de Subvencions.
1. L’alumne ha d’estar empadronat i vivint en el municipi de Ripollet.
2. L’alumne ha d’estar matriculat en una escola bressol municipal de Ripollet.
3. No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públic o privat que, juntament amb la beca de l’Ajuntament superi el cost del servei de menjador
4. No tenir deutes de menjador escolar endarrerits.
5. Utilitzar diàriament el servei de menjador, amb l’excepció de malaltia o altres causes similars, degudament justificades.
Documentació necessàriaa) Documentació que acrediti la situació econòmica i laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
• Original dels últims 3 fulls de salari i/o Certificat de pensions i/o Declaració de l’IRPF.
b) Documentació que acrediti la situació econòmica en cas d’estar en situació d’atur de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
• Original de la certificació de l'Oficina de Treball de la Generalitat (O.T.G) , indicant si es cobren prestacions i temporalització d’aquestes.
• En cas de no tenir cap ingrés econòmic cal fer una declaració personal d'activitats laborals i ingressos econòmics. (Model que s’adjunta a la sol·licitud)
c) Documentació que acrediti la despesa d’habitatge:
• Original del justificant de despeses d’habitatge de l’últim mes (rebut de lloguer o rebut d’hipoteca).
• Declaració jurada si no es pot justificar documentalment.
d) Documentació que acrediti les dades sociofamiliars:
• Original del llibre de família o altres documents que acreditin la filiació.
• En cas de situació familiar de separació, original del conveni regulador document notarial o dels justificants d’interposició de la demanda.
• En cas de divorci o separació legal, original de la resolució judicial incloent el conveni regulador.
• En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, original de la documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.
• En cas d’infants en acolliment, resolució acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i document acreditatiu de la prestació econòmica si s’escau.
• Informes mèdics de l’alumne si s’escau.
• Document que acrediti els horaris laborals dels progenitors.
Termini de sol·licitud El periode de presentació de les sol.licituds es del 9 de juliol al 5 d'agost de 2020

Les sol·licituds s’hauran de formular pel representant legal del nen/a que opti a les beques de la present convocatòria. És podran recollir a la pàgina web de l’Ajuntament (www.ripollet.cat) i a les escoles bressol municipals de Ripollet.

S’haurà d’emplenar totes les dades que apareixen a la sol·licitud: nom del pare o representant legal, nom del nen, data naixement, escola a la que anirà, dades econòmiques, etc, segons model annex I.
On dirigir-se?Es presentarà a l’OAC, c/ Balmes, 2 amb tota la documentació requerida dins del termini establert. Cal demanar cita previa que s'ha de demanar via web a http://citaprevia.ripollet.cat.

Icona PDF-0,11 Mb - Formulari sol·licitud beques material escolar 
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats