/img/fonsportada/ripollet-casa-natura-110308-(1).jpg degradat blanc

Subvencions per al pagament del lloguer - Convocatària 2020

Subvencions de la Generalitat de Catalunya, per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Codi del procediment9905
Departament associatServeis socialsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Tenir la residència legal a Catalunya
Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar el simulador publicat en aquest mateix tràmit o bé adreçar-vos a l'Oficina d'habitatge corresponent.
Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:
Demarcació de Barcelona: 750 euros.
Demarcació de Girona: 500 euros
Demarcació de Tarragona: 500 euros.
Demarcació de Lleida: 450 euros.
Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350 euros
Per a famílies nombroses l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros per tot el territori

Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.
Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)
Documentació necessàriaLa documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta (marcats amb un (*), és:

Documents d’identitat:
Document nacional d’identitat (DNI) vigent
Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.
Estrangers no comunitaris: NIE i la targeta d’identitat d’estranger (TIE)
Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)
Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació vençut en la data de presentació (any 2018), de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. (*)
Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència hagin tingut un canvi significatiu dels ingressos respecte al període general a justificar, aportarà els ingressos actuals i ho farà per mitjà d'una declaració responsable, l'informe de vida laboral (*) i la documentació acreditativa dels ingressos.
Llibre de família, si s'escau.
El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2020 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, o bé justificar com a mínim 3 mesos. Els rebuts, a partir com a mínim del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat.
Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)
Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.
Títol de família nombrosa vigent. (*)
Títol de família monoparental vigent. (*)
Document acreditatiu de ser persona jove ex tutelada.
Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014.
Certificat de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).(*)
Termini de sol·licitudDes del 28 de maig al 3 de juliol de 2020
On dirigir-se?On line: Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=
Presencialment:
Oficina d'atenció ciutadana Ajuntament de Ripollet
Balmes, 4
Només amb cita prèvia: citaprevia.ripollet.cat

Icona PDF-1,58 Mb - Sol·licitud subvenció 
Icona PDF-0,8 Mb - Declaració responsable 
Icona PDF-0,35 Mb - Sol·licitud transferència bancària 
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats