/img/fonsportada/ripollet-rambla-mercat-ambulant-251005-(2).jpg degradat blanc

Beques escolars

Tràmit que permet sol·licitar beques de menjador i llibres i/o material escolar.

Requisits:
· Estar empadronat a Ripollet.
· Alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria. (De P3 a 4t d'ESO).

Codi del procediment7112
Departament associatServeis socialsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?La persona interessada, amb exhibició del DNI en el moment de la presentació de la instància, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da, amb el aportació/exhibició del corresponent poder de representació acompanyat del DNI del representat i del representat.

Poden ser beneficiaris d’aquesta beca els alumnes empadronats a Ripollet, que estiguin realitzant estudis d’educació infantil (P3, P4 I P5), educació primària (de 1r. fins a 6è) o educació secundària obligatòria (de 1r. fins a 4t. ESO) durant el curs 2020/2021 i que obtinguin la puntuació necessària segons els barems establerts per a cada tipus de beques.

Així mateix per a obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, les persones han de complir les condicions i requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions. D’acord amb el que preveu l’art. 24 del Reglament de 21 de juliol de 2006, amb la presentació de la sol•licitud el beneficiari declararà el compliment dels requisits necessaris per a gaudir de tal condició.
Documentació necessària1) Instància o sol·licitud

2) Documentació que acrediti la situació econòmica i laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
- Original dels últims 3 fulls de salari i/o Certificat de pensions i/o Declaració de l’IRPF.
- Autorització perquè el consell comarcal del Vallès Occidental i departament ensenyament de la Generalitat de Catalunya puguin accedir a les dades de l’agencia tributària 2019, de tots els membres computables de la unitat familiar dels alumnes que sol•liciten beca de llibres o material escolar.
3) Documentació que acrediti la situació econòmica en cas d’estar en situació d’atur de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
- Original de la certificació de l'Oficina de Treball de la Generalitat (O.T.G) , indicant si es cobren prestacions i temporalització d’aquestes.
- En cas de no tenir cap ingrés econòmic cal fer una declaració personal d'activitats laborals i ingressos econòmics. (Model que s’adjunta a la sol•licitud).
Documentació que acrediti la despesa d’habitatge:
- Original del justificant de despeses d’habitatge de l’últim mes (rebut de lloguer o rebut d’hipoteca). En cas de no poder justificar documentalment una declaració jurada.
- Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió per motius residencials.

4) Documentació que acrediti les dades sociofamiliars:
- Original del llibre de família o altres documents que acreditin la filiació.
- En cas de situació familiar de separació, original i fotocòpia del conveni regulador document notarial o dels justificants d’interposició de la demanda.
- En cas de divorci o separació legal, original i fotocòpia de la resolució judicial incloent el conveni regulador.
- En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, original de la documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.
- En cas d’infants en acolliment, resolució acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i document acreditatiu de la prestació econòmica si s’escau.
Termini de sol·licitudEl període de presentació de sol·licituds de les beques de mejadors i llibres i/o material escolars per al curs 2020-2021 és 29 dies habils a partir de l'última poblicació de la convocatòria
On dirigir-se?S'ha de concertar dia i hora a la web de l'Ajuntament de Ripollet http://citaprevia.ripollet.cat.
NO s'atendran sol·licituds que no tinguin concertada cita.

A OFICINA PROVISIONAL DE l’OAC campanya beques escolars de l’Ajuntament de Ripollet.
Rbla Sant Jordi, 6 (Casal de Joves)
08291 Ripollet
Telf. 93 504 60 00
PreuGratuït.

Icona PDF-0,09 Mb - Sol·licitud beques 2020-21 
Icona PDF-0,26 Mb - Edicte beques llibres 2020-21 
Icona PDF-0,28 Mb - Edicte beques menjador 2020-21 
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Participa a la Festa Major 2021
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Infoparticipa
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats