/img/fonsportada/ripollet-parc-tiana.jpg degradat blanc

Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del COVID-19

Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del COVID-19

Codi del procediment9904
Departament associatDrets socialsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Per poder obtenir els ajuts, s’ha d’acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19 mitjançant el compliment de tots els requisits següents:

Que la persona llogatera o qualsevol dels membres de la unitat familiar passi a estar en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.
Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no siguin superiors a:
Amb caràcter general, el límit de 3 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (en endavant, IPREM) (1.613,52 €).
Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM (53’78€) per cada fill/a a càrrec a la unitat familiar.
En el cas d’unitat familiar monoparental l’increment aplicable serà de 0,15 vegades l’IPREM (80’67 €) per cada fill/a.
Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM (53’78€).per cada persona gran de 65 anys membre de la unitat familiar
En el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat igual o superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 4 vegades l’IPREM (2.151’36 €), sense perjudici dels increments acumulats pe fill/a a càrrec especificats en l’apartat anterior.
En el cas que la persona obligada a pagar la renda de lloguer sigui una persona amb paràlisis cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o una persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditament a la persona o al seu cuidador per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 5 vegades l’IPREM (2.689’20 €).
Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
Tenir la residència legal a Catalunya
Que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual.
Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020
Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui com a màxim de de 900 euros
Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social
Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Documentació necessàriaDocumentació relativa al contracte d’arrendament i a la unitat familiar:

El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant
Llibre de família o document equivalent, si escau, on consti la unitat familiar
En el cas que la persona sol·licitant sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.
Els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020 de l’habitatge habitual de les persones sol·licitants
En el cas de rebuts de lloguer no pagats, cal aportar el certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge, on consti l’import detallat del deute i dels mesos corresponents
Els rebuts pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca dels mesos d’abril a setembre, inclosos a la sol·licitud de l’ajut.
Documentació relativa als ingressos

Justificant dels ingressos de l’últim mes dels membres que integren la unitat familiar, en edat laboral
L’última nòmina prèvia a la presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors per compte propi, la declaració trimestral d’IRPF corresponent.
En el cas d’estar afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), el certificat d’empresa, en què s’acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO.
En el cas que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures de les persones treballadores per compte pròpia, una declaració responsable on s’especifiqui la causa que ha motivat la reducció de jornada i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals
En el cas d’altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels ingressos, etc.), una declaració responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució d’ingressos i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.
Els extractes bancaris de la persona/es titular/s del contracte d'arrendament i de la resta de membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual
En el cas, de no poder aportar algun dels documents anteriors, declaració responsable que justifiqui el motiu pel qual no es poden aportar, que ha d’estar relacionat com a conseqüència del COVID-19.

Documentació relativa als subministraments bàsics de l’habitatge:

Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels darrers tres mesos, previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris que en justifiquin els pagaments.
Termini de sol·licitudDel 19 de maig de 2020 al 30 de setembre de 2020
On dirigir-se?Preferentment on-line: https://web.gencat.cat/ca/tramits
Per assistència virtual: Mirar vídeo informatiu adjunt.
Per assistència presencial: Oficina d'atenció Ciutadana.
Balmes, 4
Només amb cita prèvia: citaprevia.ripollet.cat
URLhttps://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_CovidIcona enllaç

Icona PDF-0,77 Mb - Habitatge - Declaració ingressos 
Icona PDF-0,1 Mb - Habitatge - Certificat propietari 
Icona PDF-0,35 Mb - Habitatge - Sol·licitud transferència bancària 
 • Seu-e Ripollet
 • Comprovació Cens Electoral
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Infoparticipa
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats