/img/fonsportada/ripollet-parc-tiana.jpg degradat blanc

Ajuts econòmics reintegrables en matèria d'habitatge per a persones incloses en expedients de regulació d'ocupació i d'ocupació temporal.

Ajuts econòmics reintegrables en matèria d'habitatge per a persones incloses en expedients de regulació d'ocupació i d'ocupació temporal.

Codi del procediment9902
Departament associatServeis socialsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Podran ser beneficiàries de l’ajut econòmic reintegrable d’aquesta convocatòria, les persones incloses en expedients de regulació d’ocupació i d’ocupació temporal, empadronades a Ripollet amb anterioritat al 15 de març de 2020.
Documentació necessàriaL’ajut econòmic reintegrable consistirà en un pagament únic de 400 euros, sempre que les despeses elegibles siguin iguals o superior a aquesta quantia, fins a esgotar el crèdit disponible previst.
Les persones beneficiàries es comprometen al seu reintegrament íntegre, amb les excepcions previstes en la present convocatòria.
El règim de concessió serà el de concurrència no competitiva i el procediment d’atorgament es tramitarà amb caràcter d’urgència.
La gestió de l’atorgament de les prestacions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.
La documentació a presentar serà la següent:
- Sol·licitud en model normalitzat.
- Rebuts de l’hipoteca, del lloguer o dels subministraments de l’habitatge habitual de la persona beneficiària corresponents al període de declaració de l’Estat d’Alarma.
Aquesta sol·licitud comprendrà:
a) Autorització a l'Ajuntament per a comprovar d'ofici que el beneficiari consta en un expedient de regulació d’ocupació o d’ocupació temporal. En cas que no s'autoritzi caldrà aportar els corresponents certificats.

b) Declaració responsable de què la persona sol·licitant de la prestació està inclosa en un expedient de regulació d’ocupació o d’ocupació temporal i a data de presentació de la sol·licitud no ha vist ingressada la seva prestació.
Caldrà comunicar un compte corrent i aportar el full de transferència bancària o qualsevol rebut bancari on consti el número IBAN.
c) Compromís de retorn de la prestació econòmica assistencial, en cas de produir-se l’ingrés per part del SEPE i/o la millora de la seva situació econòmica.
En cas que no s'hagi aportat algun dels documents exigits en aquesta convocatòria dins el termini de lliurament de sol·licituds, l'Ajuntament requerirà el/la sol·licitant perquè el presenti en el termini de deu dies hàbils, amb la indicació que, si no el presenta, es considerarà que ha desistit de la seva sol·licitud en els termes que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú. En cas de dubte i/o aclariments, es requerirà la compareixença de la persona sol·licitant amb l’objectiu de mantenir una entrevista.


Els ajuts econòmics reintegrables concedits tindran el caràcter d’eventuals i seran lliurament revocables i reductibles si no es compleixen els requisits de la present convocatòria. La concessió d’un ajut no genera cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
5. Reintegrament de l’ajut
Com a regla general, l’ajut econòmic té caràcter reintegrable. Les persones beneficiàries de l’ajut es comprometen al seu reintegrament a l’Ajuntament de la següent forma:

- El 50% de l’ajut econòmic es reintegrarà en els 10 dies hàbils següents a l’ingrés de la prestació per l’ERTO o ERO per part del SEPE com a conseqüència de la declaració de l’Estat d’Alarma.
- El 50% restant de l’ajut econòmic es reintegrarà dins dels 3 mesos següents a la finalització de l’Estat d’Alarma.

L’ingrés del reintegrament es produirà per transferència bancària en el compte bancari de titularitat de la corporació ES95 2100 3086 7022 0003 7720, tot indicant el nom de la persona beneficiària i el concepte “retorn de l’ajut econòmic”.
Excepcionalment, per aquelles persones que acreditin la no millora de la seva situació socioeconòmica i/o fins i tot un empitjorament, l’ajut econòmic reintegrable podrà adquirir la consideració d’ajut social a fons perdut, d’acord amb la valoració i tramitació tècnica de l’àmbit de Drets Socials, una vegada finalitzat el període de retorn i sempre dins de l’exercici 2020 i que es podrà justificar amb els rebuts presentats en el moment de la sol·licitud. En tot cas, si la persona beneficiària no fa efectiu el reintegrament de l’ajut en el venciment dels terminis, si li notificarà un requeriment per tal que materialitzi el retorn o bé que acrediti la situació socioeconòmica de vulnerabilitat en un nou termini de 10 dies hàbils.
L’acreditació de la situació socioeconòmica s’ajustarà als següents barems, en termes d’ingressos per unitat familiar:

- persones que viuen soles: 2 vegades l’IPREM* = ingressos inferiors a 1.075,68 € mensuals
- unitats de convivència (més d’una persona): 2,5 vegades l’IPREM = 1.344,60 € mensuals
- persones amb discapacitat o gran dependència: 3 vegades l’IPREM= 1.613,52 € mensuals
*IPREM 2020 = 537,84€ mensuals
Termini de sol·licitud11. Termini de presentació de la documentació
El termini per presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de la publicació de la convocatòria a la Seu Electrònica de la corporació.
On dirigir-se?La documentació s'haurà de presentar telemàticament a través del web municipal www.ripollet.cat, mitjançant el model de sol·licitud normalitzat que hi ha publicat.
Si durant el període de presentació de sol·licituds, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (Carrer Balmes, 4) pot reobrir, també s’habilitarà la via presencial. Per aquest motiu, serà necessari demanar cita prèvia al telèfon 93 504 60 00 o http://citaprevia.ripollet.cat

Icona PDF-2,45 Mb - Edicte 
Icona PDF-0,73 Mb - Instància 
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats