/img/fonsportada/ripollet-esglesia-(1).jpg degradat blanc

Autorització sanitària de funcionament per a establiments de pírcing, tatuatges i micropigmentacions (Alta, baixa o modificació)

Correspon a l'Ajuntament l'autorització sanitària de funcionament dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing (tant permanents com no habituals), així com la seva vigilància i control.

Normativa
Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació
i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

Codi del procediment7504
Departament associatSalut PúblicaIcona enllaç
Qui ho pot demanar?El responsable o representant legal de l’establiment.
Documentació necessàriaDocumentació que cal aportar en tots els casos
a) Full de sol•licitud degudament complimentada, datada i signada
b) Fotocòpia del CIF de l’empresa (DNI o NIF si és una persona física) on consti la raó social i el domicili social

2.Documentació addicional en cada cas
a) Autorització inicial
-Memòria descriptiva de l’activitat i les instal•lacions
-Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d’esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives.
-Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal•lacions i el material (procediment d'esterilització)
-Plànol a escala de l’establiment, incloent la situació de superfícies de treball, equipaments, autoclau, lliteres de treball, punts d’aigua, rentamans...
-Fotocòpia del contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris i full d’alta com a generador de residus.
-Fotocòpia de: full del consentiment informat, full del document acreditatiu dels serveis realitzats i full on es registra el control de l’activitat, el producte i el lot utilitzat per a casa usuari.
-Documentació acreditativa de la formació del personal aplicador

b)Canvi de titular
-Fotocòpia simple del document acreditatiu del canvi de titular, signat per ambdues parts.

c)Ampliació o canvi d’activitat o d’instal•lacions
-Memòria descriptiva de les noves instal•lacions i/o de l’activitat
-Si s’han produït canvis en les instal•lacions, plànol de l’establiment, incloent la situació de superfícies de treball, equipaments, autoclau, lliteres de treball, punts d’aigua, rentamans…
Termini de sol·licitudS'ha de sol·licitar de forma prèvia a l'obertura d'un establiment o quan es produeixi:
a. Un canvi de titularitat, NIF o domicili social
b. Ampliació/Canvi d'activitat
c. Ampliació/Canvi d'instal·lacions
També caldrà presentar-la en cas de produir-se la baixa de funcionament de l'activitat o si s'ha de demanar un duplicat de l'ASF
PreuÉs un servei gratuït.

Icona PDF-0,07 Mb - Sol.licitud ASF establiments de tatuatge pírcing i micropigmentació 
 • Defensora de la Ciutadania
 • Govern obert i transparència
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Agenda institucional
 • Sala de premsa
 • Imatge corporativa
 • Participa
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Assessorament sobre habitatge
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Formulari refugiats
 • Estudi olors
 • Propostes Educatives 2018-2019
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta