/img/fonsportada/ripollet-rambla-pinetons-(1).jpg degradat blanc

Impost increment valor terrenys-líquidació plusvàlua

És l'impost municipal que s'ha de pagar en cas de transmissió d'un bé immoble (pis, local, plaça d'aparcament, etc.), ja sigui perquè s'ha venut, s'ha heretat, s'ha rebut per donació o per altres tipus de transmissió.
L'impost es basa en l'increment del valor (plusvàlua) que ha tingut el terreny des que es va adquirir la propietat fins que es fa la transmissió.

Codi del procediment3611
Departament associatServeis EconòmicsIcona enllaç
Qui ho pot demanar?La persona obligada al pagament de l'impost de la plusvàlua o el seu representant.:
El subjecte passiu en el cas de donacions i herències, és l'adquirent.
El subjecte passiu en el cas de compravendes i dacions en pagament és el venedor o transmissor.
En el cas de transmissions o constitucions de dret (excepte herències, legats i donacions), si el transmissor o venedor és una persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament serà el comprador. En aquest supòsit al formulari s'haurà de fer constar com domicili del transmissor l'adreça de l'immoble transmès
Documentació necessàriaAutoliquidacions d'actes per causa de mort (herència)

Fotocòpia de l'escriptura de l'acceptació de l'herència.
Fotocòpia del rebut del IBI.

Si a l'escriptura no consta la data de la defunció cal portar el certificat de defunció.

Autoliquidacions d'actes "inter vivos" (Compra-venda, donacions, adjudicacions, etc):

Fotocòpia de l'escriptura de transmissió.
Fotocòpia del rebut del IBI.
Termini de sol·licitudTransmissions "Inter vivos": 30 dies hàbils, des de la data de l'escriptura.

Transmissions "Mortis causa": 6 mesos, prorrogables fins 1 any a petició del subjecte passiu, des de la data de la mort de la persona de la qual s'hereta. En aquesta pròrroga s'aplicaran els interessos de demora corresponents.
On dirigir-se?A la oficina de gestió tributària de la Diputació de Barcelona
Rambla Sant Jordi, 75
Ripollet
Telf. 93 472 91 73
PreuLa base imposable de l’impost és constituïda per l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana en el moment de l'acreditació de l'impost i durant un termini màxim de 20 anys.
La determinació de l'increment resulta de l'aplicació dels percentatges establerts per l’Ajuntament en funció dels anys de generació.
La quota a pagar s'obté aplicant el tipus de gravamen establert per l'ajuntament, que és del 29% sobre aquesta base imposable.

 • Informació sobre l'estat d'alarma pel Covid-19 i es mesures preses per l'Ajuntuntament
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Infoparticipa
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats