/img/fonsportada/parc-gasso-vargas-2008-(14).jpg degradat blanc

Certificat d'aprofitament i qualificació urbanística

És un certificat urbanístic on consten les condicions i el volum edificable permès d'una finca (número de plantes permeses, fondària, separació de llindars de parcel·la, etc.), les classes d'ús permès (habitatge, residencial, comercial, industrial, sanitari, etc.) i les possibles afectacions, regulacions o ordenacions urbanístiques. L'informe el signa un tècnic urbanístic i, normalment, es suficient per temes relacionats amb compravendes de pisos ja existents. El certificat el signa el Secretari General de l'Ajuntament i es convenient demanar-ho en cas de parcel·les no edificades o per ampliar una edificació existent. Normalment, es demana amb motiu d'un projecte d'obres i, en especial, quan la finca està afectada per vial o altres sistemes (zona verda, parc forestal, etc).

Codi del procediment3113
Qui ho pot demanar?Qualsevol persona física o jurídica.
Documentació necessàriaDNI del sol·licitant. A la instància s’ha de localitzar la finca sobre la qual es sol·licita l’informe o certificat Plànol d’emplaçament amb la finca objecte del certificat grafiada, signat pel sol·licitant. Autoliquidació de la taxa
Termini de sol·licitudEs pot presentar en qualsevol moment.
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet. Carrer Balmes,2 Ripollet Telf. 93 504 60 01
Promig de resolucióEl temps mig de resolució és d’un mes.
PreuEn el moment de demanar el certificat caldrà pagar la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 25 art 7.1, que és de 64.- €.

 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe